1. Voorwerp van de overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop, van Track & Trace toestellen, toebehoren, plaatsing, abonnement op het Track & Trace platform. Onder Track & Trace toestellen worden de modules bedoeld die geïnstalleerd worden om de gegevens van de wagens, machines e.a. op het platform te activeren.

1.2. Mergroup behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Mergroup verbindt zich ertoe alle betrokken klanten via elke aangewezen methode van deze wijzigingen op de hoogte te brengen. Deze kennisgeving dient ten minste één (1) maand voor de inwerkingtreding te gebeuren indien het een wijziging van de algemene voorwaarden betreft en ten minste vijftien (15) kalenderdagen vooraf indien het een prijswijziging betreft.

Klanten die ter gelegenheid van een wijziging van de algemene voorwaarden of de prijzen, niet akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, beschikken over een maximumtermijn van zeven (7) kalenderdagen, te rekenen vanaf de kennisgeving, om het contract te beëindigen overeenkomstig artikel 11.2.

2. Sluiting, inwerkingtreding en duur van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst wordt van toepassing vanaf de ondertekening van de bestelbon voor een beginduur van één (1) jaar. In deze bestelling is de hardware, de volledige installatie en een abonnement van minimum één maand inbegrepen. Indien de Klant het Contract ten laatste één maand vóór het einde van de oorspronkelijke duur niet opzegt, zal dit Contract stilzwijgend worden verlengd voor onbeperkte duur.

2.2. Zij treedt in werking op de datum waarop de module geactiveerd wordt op het Track & Trace platform.

3. Levering – installatie

De Track & Trace modules worden door Mergroup geïnstalleerd. De klant betaalt de installatiekosten en eventueel de verplaatsingskosten, dit volgens de geldende tarieven die op de prijslijst en de offerte voorkomen.

4. Technische bijstand

4.1. Zodra de klant een fout in de werking waarneemt, dient hij dat te melden. Indien er zich in de werking van de Track & Trace een storing voordoet, dan verbindt Mergroup erzich ertoe alles in het werk te stellen om de herstellingen en/of vervangingen zo snel mogelijk uit te voeren. Mergroup alleen bepaalt welke herstellingen zullen worden uitgevoerd om de modules opnieuw naar behoren te laten functioneren.

4.2. De technische bijstand wordt door Mergroup tijdens de normale diensturen verleend en wordt gedekt door het abonnementsgeld zoals bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. Buiten de normale diensturen komt Mergroup tussen op verzoek en dat tegen de van kracht zijnde tarieven en voorwaarden.

4.3. De klant mag de defecte Track & Trace module demonteren en terugbrengen naar een Mergroup verkooppunt. Naar gelang van de aard van het defect wordt het toestel ter plaatse hersteld of omgewisseld. 4.4. Indien de herstelling niet mogelijk is en hetzelfde type module niet meer in de handel verkrijgbaar is, dan zal de klant de keuze krijgen om enerzijds te opteren voor een andere module tegen de daaraan verbonden prijs of anderzijds overeenkomstig artikel 11 van deze algemene voorwaarden een einde kunnen stellen aan het abonnementscontract.

4.5. De technische bijstand omvat het arbeidsloon (exclusief verplaatsingskosten) alsook de wisselstukken. 4.6. De technische bijstand dekt in geen geval de herstelling van schade die veroorzaakt werd door sabotage, derden of een abnormaal gebruik van de module. De herstelling van schade die te wijten is aan vochtigheid, schade door ongeval, overspanning, blikseminslag en alle gevallen van overmacht valt eveneens buiten het toepassingsveld van de technische bijstand.

5. Abonnement

Voor de activatie op het platform wordt één maand abonnement aangerekend. Nadien wordt het abonnement ofwel trimestrieel of jaarlijks gefactureerd. Het abonnement omvat de kosten voor de provider, de kaart voor de geolocalisatdie en het platform waarop de module zichtbaar is. Alle kosten, waaronder de installatie- en leveringskosten, de BTW of alle andere belastingen die op het ogenblik van de facturatie van kracht zijn, vallen ten laste van de klant.

6. Facturatie en betaling

6.1. Het abonnementsgeld wordt ofwel trimestrieel of jaarlijks gefactureerd, Het abonnementsgeld is verschuldigd vanaf de activatie op het platform.

6.3. Bij vertraging van betaling van het abonnementsgeld, kan Mergroup van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de betaling eisen van verwijlintresten, die worden berekend tegen het wettelijke tarief verhoogd met 12 %, met een minimum van 1500 Euro. De klant is ervan op de hoogte dat Mergroup de klant de toegang tot het platform kan ontzeggen vanaf 6 weken betalingachterstand.

7. Eigendom

7.1. De Track & Trace installatie is eigendom van Mergroup tot wanneer de factuur door de klant is betaalt. De klant mag noch de module noch het abonnement overdragen aan een andere partij tot afrekening van de factuur en het eerste jaarabonnement. Het mag voor de betaling van de factuur niet worden overgedragen, onderverhuurd, omgevormd, in pand of waarborg gegeven worden of in welke vorm dan ook aan derden worden uitgeleend door de klant. Mergroup blijft eigenaar van de volledige installatie tot de eerste facturatie van Mergroup aan de klant voor de installatie, de hardware en het eerste jaarabonnement niet betaalt is.

7.2. In geval van beslaglegging of alle andere aanspraken van derden op rechten op de Track & Trace installatie is de klant ertoe gehouden Mergroup daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en aan de beslagleggende partij te notificeren dat de module en de bijhorende installaltie zoals relais, sensoren, aansluitingen aan PTO enz, eigendom van Mergroup is.

7.3. Indien nodig wordt de standaardversie van de programmatuur (software en firmware) van de geinstalleerde Track and Trace module, waarbij de klant met betrekking tot deze programmatuur of elke andere afzonderlijk geleverde programmatuur alleen over een gewoon, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht beschikt. De klant erkent uitdrukkelijk dat elke intellectuele betrekking tekeningen, firmware eigendomsrechten met tot eventuele octrooien, programmatuur vertrouwelijke technische en informatie bevat die modellen, software en eigendom is van Mergroup of van haar leverancier. De klant verbindt zich ertoe de programmatuur niet te vermenigvuldigen, te kopiëren of te wissen en het vertrouwelijk karakter ervan te bewaren. Elke geleverde programmatuur kan bovendien onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden die bij de levering horen of vermeld zijn in een licentiecontract.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst en gedurende de hele duur ervan is en blijft de klant, als bewaker van de Track and Trace module, aansprakelijk voor alle schade die door deze module zou worden veroorzaakt.

8.2. Tijdens diezelfde periode is de klant verantwoordelijk om deze installatie in een perfecte staat te behouden.

8.3. De klant onthoudt zich van het aanbrengen van om het even welke wijziging, toevoeging of herstelling aan de Track and Trace installatie.

9. Opzegging abonnement

9.4. Ingeval van slechte werking of niet-werking van het de software of de hardware beperkt de verantwoordelijkheid van Mergroup zich tot de herstelling of de vervanging van de hardware. Mergroup kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ingeval van productieverlies, winstderving, verlies van contracten of alle andere onrechtstreekse of onstoffelijke schade geleden
door de klant.

9.5. Mergroup verwerpt elke aansprakelijkheid voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt werd door de software die geleverd of geïnstalleerd werd.

10. Verplichtingen van de klant

10.1. De klant verbindt zich ertoe de Track en Trace installatie met module en bijhorende aansluitingen, als een goede huisvader te gebruiken, zodat de door Mergroup aangesloten Software geen hinder ondervindt van eventuele schade aangericht aan deze installatie.

De klant kan de overeenkomst na de minimumduur die in artikel 2 bepaald is, op elk ogenblik opzeggen door middel van een vooropzeg van één maand of mits betaling van een gelijkaardige schadevergoeding. De kennisgeving daarvan gebeurt ofwel met een per post aangetekende brief gericht aan Mergroup.

Indien de opzeg gevraagd wordt voor het beëindigen van het jaarabonnement, kan Mergroup, van rechtswege een opzeggingsvergoeding eisen wegens voortijdige verbreking van de overeenkomst. Deze opzeggingsvergoeding wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op de totaliteit van het abonnement dat nog verschuldigd is.

10.2.Indien een partij haar verplichtingen niet nakomt, mag de andere partij de overeenkomst, ook tijdens de oorspronkelijke periode, opzeggen. De opzegging gaat slechts in nadat gedurende een termijn van vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving, niet wordt ingegaan op de ingebrekestelling die met een per post aangetekende brief wordt verstuurd. Indien de overeenkomst wordt opgezegd ten gevolge van een fout van de klant, kan Mergroup een opzeggingsvergoeding eisen.

11. Klacht ingediend bij Mergroup

Bij problemen in verband met de uitvoering van het abonnement, wordt de klant verzocht zich tot Mergroup te wenden.

12. Beroep op de rechtbank

Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van de vennootschapszetel van Mergroup bevoegd.

Plan een afspraak

Voer uw gegevens in, en wij contacteren je zo snel mogelijk!